Vytlačiť

Rozvoj Tokajskej vinohradníckej oblasti

Rozvoj Tokajskej oblasti má vysokú prioritu aj zo strany Košického samosprávneho kraja. V každom programovacom období Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK sú zapracované aktivity rozvoja vinohradníckej oblasti Tokaj. Odbor kultúry úradu KSK zapracoval potenciál historických, kultúrnych a prírodných hodnôt do dokumentu: Zámery rozvoja kultúry KSK.

Kultúrne a prírodné hodnoty Tokaja, ľudová kultúra a tradície patria medzi hlavné úlohy činnosti Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove, združujúce dve regionálne pôsobiace zariadenia kultúry – múzeum a osvetu.

Osvetu, ktoré plní svoje poslanie v oblasti regionálnej a miestnej kultúry s dôrazom na podporu, zachovanie, rozvoj a prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry. V širšom zábere sa svojou organizátorskou a metodickou činnosťou podieľa na tvorbe kultúrno-spoločenského života obyvateľstva regiónu.

Múzeum, ktorého poslaním je okrem iného aj dokumentovať a prezentovať formou múzejnej činnosti dejiny poľnohospodárstva, vinohradníctva a vinárstva Tokaja. Na aktivitách ktoré sa realizujú v rámci projektu Tokajská vínna cesta (ďalej TVC), ktorého cieľom je zosúladiť súčasný život a rozvojový potenciál možnosti kultúrno-spoločenského života trvalo žijúceho obyvateľstva s prichodiacimi návštevníkmi do Tokajského regiónu. Prepojením kultúrno-spoločenských aktivít na cestovný ruch, vinohradníctvo a vinárstvo, sa môže dosiahnuť spoločný cieľ projektu: rozvoj územia.

V rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce sa začiatkom roka 2012 rozhodlo o udelení grantov pre konečných prijímateľov v oblasti zameranej na rozvoj cestovného ruchu a oblasť poskytovania sociálnych služieb.  Jedným z úspešných žiadateľov bolo aj Združenie Tokajská vínna cesta projektom Tokaj je len jeden, ktoré získalo grant v celkovej výške 1 215 059,00 EUR s časovým plánovaním jednotlivých aktivít projektu do roka 2015.

Na tomto projekte okrem hlavného koordinátora KSK participujú: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, Združenie obcí Tokajského regiónu, producenti tokajského vína, mesto Trebišov, samosprávy miest obcí a mimovládne organizácie. Jeho úspešnosť do značnej miery závisí od materiálno-finančného zabezpečenia zo strany zainteresovaných, realizáciou úloh plánu územného rozvoja regiónu a obcí, aktívneho vstupu a podielu všetkých zainteresovaných subjektov.

Tokajská vínna cesta predstavuje kultúrno-poznávaciu trasu, ktorá vedie z mesta Trebišov do tokajského regiónu, reprezentovaného 7 obcami, ktorých územie je považované za historickú Tokajskú oblasť: Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Viničky, Čerhov, Černochov a Bara. Územie predstavuje komplex unikátnych prírodných a kultúrnych hodnôt, ktoré boli navrhnuté na zápis do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva a preto ho považujeme za potrebné sprístupniť širokej verejnosti,  prezentovať jeho výnimočnosť doma i v zahraničí. Historická oblasť prechádza do ochrannej zóny s obcami:  Zemplín, Ladmovce, Streda nad Bodrogom, Klin nad Bodrogom, Borša. Aj tu nachádzame vinohrady s pivnicami malopestovateľov, meandre a mŕtve ramená Bodrogu so vzácnou flórou a faunou, národnými kultúrnymi pamiatkami a pamätihodnosťami.

 

Kto je Online

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com