Vytlačiť

História múzea - Štyridsať muzeálnych rokov II.

Prvými výstavami Technológia spracovania priadnych rastlín a Kľúč od brány dávnoveku sa v roku 1983 múzeum predstavilo verejnosti výsledkami vlastnej bádateľskej a akvizičnej činnosti, pričom vzdalo aj úctu práci prof. PhDr. Budinského-Kričku k 40. výročiu začatia jeho archeologických výskumov v našom regióne. Súčasne bola nadviazaná spolupráca s Československým zemědělským múzeom v Kutnej Hore, Slovenským poľ. múzeom v Nitre a múzeami na východnom Slovensku, ktorá smerovala k skvalitneniu dokumentácie dejín poľnohospodárstva vo východoslovenskom regióne. Autorský kolektív ukončil začiatkom roku 1983 prácu na scenári expozície histórie poľnohospodárstva.

Pracovníci múzea uskutočňovali svojpomocne čistenie a konzervovanie parnej oracej súpravy anglických firiem John FOWLER a John TAUFER z Leedsu, ktorá bola ako prvá koncom augusta 1984 otvorená pre verejnosť v exteriérovej časti poľnohospodárskej expozície.

Absenciu prezentácie výtvarného umenia v regióne múzeum preklenulo rolu 1984 otvorením malej galérie prvou výstavou zemplínskych výtvarníkov pod názvom Krásy domova. Interiérove riešenie výstavných priestorov navrhol pre celý objekt pavilónu výstav Tomáš Písecky z Bratislavy a realizovala ho Stavba, v. d. Prešov.

V rámci spolupráce so zahraničím nadviazal riaditeľ múzea v roku 1984 kontakty so Zakarpatským zväzom výtvarných umelcov Ukrajiny a Zakarpatským umeleckým múzeom J. Bokšaja v Užhorode. Tieto kultúrne inštitúcie sa prezentovali v Trebišove 1. 12. 1984 výstavou národného umelca Ukrajiny Andreja Kocku, ktorá bola prvou zahraničnou výstavou v histórii múzea. Výstavou Na rodnej hrude múzeum začalo prezentovať najširšej verejnosti svoju špecializáciu na dejiny poľnohospodárstva.

S nevšedným elánom a nadšením pre myšlienky výstavby múzea nastúpil už 12-členný kolektív jeho zamestnancov do náročných úloh roku 1985. Úspešne bola zvládnutá scenáristická príprava expozície Vývoja mlatby, národopisnej výstavy Účel a krása v ľudovej keramickej a textilnej výrobe a realizácia expozície najnovších dejín. Zamestnanci múzea sa podieľali na uskutočnení IX. TOP-u v Borši, uskutočnili záchranný výskum na trase plynovodu /Zempl. Hradište/ a v Somotore. Do expozície parnej oracej súpravy pribudla nová oračka z KEMNY Breslau /Wratislav/.

Súčasne s rekonštrukciou kaštieľa začali práce aj v muzeálnej časti mestského parku. V rokoch 1985-89 sa uskutočňoval výrub náletových drevín, výsadba parkovej zelene, obnovenie prevádzky fontán, úprava čestného dvora, osvetlenia a chodníkovej siete. Na základe projektov ZARES Košice a Stavoprojektu Trnava práce realizovali Technické služby mesta Trebišov, OSMP, Cestné stavby, Vodárne a kanalizácie, závod Trebišov a zamestnanci múzea svojpomocne.

Stavebné aktivity múzea sa uplatňovali aj pri prestavbe a úprave interiérov výstavnej haly č. 1 a úprave garáži pre účely expozície poľnohospodárskych strojov. V PÚK Prešov bola projekčne pripravená štúdia súboru stavieb muzeálneho areálu. Majetok múzea sa zvýšil z 233 405,- Kčs /1981/ na 6 791 000,- Kčs /1985/. Navyše ONV v Trebišove zveril múzeu do rekonštrukcie a užívania renesančný kaštieľ v Borši, ktorý bol však po začatí prác roku 1991 odovzdaný do majetku obce.

Len strohý výpočet týchto faktov naznačuje, že všetko to, čo riaditeľ a zamestnanci múzea vynakladali na výstavbu a ďalší rozvoj múzea si vyžadovalo nesmierne úsilie a obetavosť. V trebišovskom múzeu zvíťazil elán a nadšenie pre muzeálnu prácu.

Výstavou Zemplínske reminiscencie sa v marci 1986 začala výstavná činnosť vo výstavnej sieni v sídliskovom centre Berehovo. Rozsiahla výstavná činnosť v tejto výstavnej sieni trvala do konca marca 1991, keď múzeum odovzdalo tieto priestory pre nedostatok finančných prostriedkov na ich prevádzku. Svojpomocnou realizáciou interiérov bola 4. augusta 1986 otvorená expozícia Vývoja mlatby z vlastných zbierok a začiatkom decembra národopisná výstava Účel a krása v ľudovej keramickej a textilnej výrobe, ktorú scenáristicky a inštalačne pripravili a realizovali z fondu národopisu zamestnanci múzea. Z výsledkov vlastných archeologických výskumov sa zrodila výstava Južný Zemplín v praveku a ranom stredoveku, ktorá bola otvorená v pavilóne výstav. Pokračoval aj archeologický výskum v lokalite Somotor – Somotorská hora. Galerijný úsek múzea uskutočnil v rokoch 1985 - 86 18 výstav výtvarného umenia.

V roku 1986 - 87 vyvrcholili práce na rekonštrukcii a prestavbe kaštieľa. Tento barokovo - klasicistický objekt si v rokoch 1983 - 87 vyžiadal celkový investičný náklad 14 098 513,- Kčs Pracovníci múzea v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre a východoslovenskými múzeami finišovali pri realizácii poľnohospodárskej expozície, ktorej interiéry dodávalo Výstavníctvo Bratislava a inštaláciu exponátov uskutočňovalo múzeum vlastnými silami.

Vyvrcholením niekoľkoročného tvorivého snaženia bolo otvorenie tejto expozície 1. decembra 1987. Osobitný význam mala pre múzeum exteriérová časť expozície, ktorá prezentovala tematické hľadisko vo vývoji poľnohospodárstva. Po tematickej expozícii Vývoja mlatby sa hlavná pozornosť sústredila na realizáciu Expozície poľnohospodárskych strojov a mechanizmov, ktorá bola otvorená 10. novembra 1988. Dominantné miesto v expozícii patrí historickým traktorom a stabilným spaľovacím motorom, ktoré zohrali rozhodujúcu úlohu v priebehu mechanizácie nášho poľnohospodárstva v rokoch medzivojnovej ČSR a v jeho vývoji po II. svetovej vojne. Výrobu interiérov a inštaláciu muzeálií realizovali zamestnanci múzea svojpomocne.

Presťahovaním prevádzky múzea do objektu kaštieľa sa vytvorili vhodnejšie pracovné podmienky pre pracovníkov a súčasne vzniklo viac priestorov pre depozitáre a muzeálnu knižnicu. Bezprostredne po kolaudácii kaštieľa sa začali práce na prekrytí jeho dvoch veží medenými šablónami. Náročnosť prác, ktoré trvali 2 a pol roka, si vyžiadala rozpočtový náklad 1.735.848,- Kčs, a preto boli ukončené až roku 1991. Záverečná etapa rekonštrukcie kaštieľa sa uskutočnila v auguste roku 1993, keď firma INICO Slivník uskutočnila výmenu poškodených častí krovu, laťovania a strešnej krytiny na celom objekte kaštieľa.

Osobitná pozornosť bola v roku 1988 venovaná projektovej príprave a realizácii zrkadlovej siene múzea. Na základe projektu Ing. arch. Miloslava Mudrončíka z VŠVU v Bratislave, ktorého cieľom bolo vytvoriť ilúziu o nekonečnosti priestoru, realizovalo časť prác Výstavníctvo Bratislava, Tatra nábytok Pravenec, osadenie zrkadiel a elektropráce zamestnanci  múzea. Múzeum tak získalo dôstojný priestor na realizáciu slávnostných podujatí, ktorý využíva aj mesto Trebišov a ďalšie organizácie.

Do záverečného štádia vstúpila v rokoch 1989 - 90 muzeálna časť mestského parku. K svetovému Dňu zeme 22. 4. 1990 sa uskutočnilo otvorenie východného nádvoria kaštieľa – čestného dvora s novou fontánou a zmladenými tismi. Otvorenie pravidelnej francúzskej záhrady bolo vyvrcholením niekoľkoročného snaženia všetkých zainteresovaných a realizovalo sa k Medzinárodnému dňu múzeí 18. mája 1991. Na všetky práce v rámci biologickej rekonštrukcie muzeálnej časti mestského parku bolo vynaložených 6 626 000,- Kčs. Realizáciou týchto akcií múzeum nielen skrášlilo svoj areál, ale aj významne prispelo k tvorbe a ochrane životného prostredia v rámci mesta.

Významným medzníkom vo výstavnej činnosti múzea bola tvorivá príprava a realizácia expozície Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo. Pri zbere muzeálií múzeum našlo plnú podporu a pomoc v štátnom podniku Tokaj Slovenské Nové Mesto, ktorý odovzdal do fondu múzea prevažnú časť exponátov. Demontáž mohutných veľkovýrobných hydraulických lisov, mlynčekov na hrozno a ďalších exponátov bola skvelou ukážkou konzervátorských schopností a technickej zručnosti konzervátorov a zamestnancov múzea, ktorí dokázali zrealizovať celú expozíciu s výnimkou sieťotlače textov a dobových kresieb. Otvorením tejto expozície 21. novembra 1990 múzeum vyjadrilo úctu a vďaku obdivuhodnému majstrovstvu výrobcov tokajských vín, priblížilo návštevníkom históriu i súčasnosť tejto vinohradníckej oblasti a skromnou mierou ocenilo poctivú prácu ľudí, ktorí spojili svoj život s touto nesmierne náročnou no ušľachtilou výrobnou činnosťou.

Kto je Online

Práve tu je 3 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com