Vytlačiť

História múzea - Štyridsať muzeálnych rokov III.

Významnou aktivitou múzea v oblasti vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa stalo spracovanie Sociografie a demografie obcí južného Zemplína, ktorá významne obohatila poznanie občanov o dejinách svojho mesta či obce. Láska k dejinám regiónu tak dostala novú tvár – priamy kontakt múzea s občanmi miest a obcí, ktorý má nielen poznávací, ale aj kultúrno-spoločenský význam. Oceniť treba aj ďalšie výsledky vedecko-výskumnej činnosti na archeologických lokalitách regiónu, najmä pri výskume románskeho kostola v Malej Bare, sakrálnej pamiatky v Klíne nad Bodrogom. Výsledkami svojich etnografických a historických výskumov prispeli zamestnanci múzea k hlbšiemu poznaniu dejín regiónu.

V tejto súvislosti sa dostala do popredia muzeálna prezentácia národopisných tradícií regiónu v samostatnej expozícii. Tak sa zrodila myšlienka pripraviť a zrealizovať scenár expozície Tradičných remesiel južného Zemplína s využitím bohatého materiálu zozbieraného v okrese. Aj v tomto prípade treba oceniť podiel zamestnancov múzea pri čalúnení výstavných prvkov a inštalácii celej expozície. V expozícii Tradičných remesiel otvorenej 8. októbra 1982 dostali priestor tri významné zanikajúce remeslá – kováčstvo, kolesárstvo a povrazníctvo. Prostredníctvom 524 trojrozmerných a 13 plošných exponátov múzeum podnietilo záujem o oživenie týchto dnes už vymierajúcich remesiel.

Intenzívnou akvizičnou činnosťou odborných zamestnancov múzea sa  značne rozšíril jeho zbierkový fond, ktorý dosiahol v roku 1992 10 033 kusov zbierkových predmetov. Napriek tomu, že počet zbierok vo fonde múzea nie je možné vždy považovať za najobjektívnejší ukazovateľ jeho dokumentačnej aktivity, bol nárast muzeálií s prevahou rozmerných exponátov impozantný.

Popri stálych expozíciách sa výraznejšie začali prezentovať tematické výstavy. V rokoch 1981 - 1992 sa v múzeu uskutočnilo 60 vlastných tematických výstav z výtvarného umenia, národopisu, archeológie, histórie, numizmatiky, filumenistiky a iných odborov.

Osobitne si treba vážiť spoluprácu múzea so zahraničím. Kultúrna spolupráca so Zakarpatským umeleckým múzeom J. Bokšaja v Užhorode má už takmer 20 - ročnú tradíciu. Začiatkom 90-tych rokov začalo múzeum rozvíjať kultúrne aktivity a výmenu výstav s Múzeom regionálnym v Jasle /Poľsko/, Múzeom Otta Hermana v Miškolci, Spoločenskými domami na ul. Békesi v Békešskej Čabe, Náprstkovým múzeom v Prahe, Zemplínskym sociálnym klubom v Clevelande, Rakúskym veľvyslanectvom na Slovensku a ďalšími zahraničnými partnermi.

Pri 30. výročí múzea sme mohli konštatovať, že expozičná činnosť múzea dosiahla vrchol tým, že bolo otvorených 8 stálych expozícií múzea. Bol to nesporne úspech pomerne mladého múzea, ktoré sa výrazne prezentovalo v rámci svojej profilácie, ale aj národopisných, historických i ďalších tradícii južného Zemplína. Rozhodujúca pozornosť zamestnancov múzea sa sústredila na prípravu tematických výstav, seminárov, konferencii a iných kultúrno-výchovných aktivít. Osobitná pozornosť bola venovaná akvizičnej činnosti.

K 250. výročiu narodenia  Antona Szirmaya de Szirmu sa 9. októbra 1997 uskutočnila konferencia, na ktorej bola zhodnotená životná i tvorivá cesta tohto historika a geografa Zemplína. V múzeu vyšlo už 4. číslo Kronikára južného Zemplína, metodického listu pre začínajúcich kronikárov. Z regionálnych dejín si osobitnú pozornosť zaslúži seminár Hrad Parič, kláštor pavlínov a šľachtici z Perína, ktorý sa konal 9. decembra 1997 v zrkadlovej sieni múzea. Rozvinula sa vedecko-výskumná a publikačná činnosť, hlavná pozornosť bola orientovaná na výskum tokajského  vinohradníctva a vinárstva, sociografie a demografie obcí južného Zemplína, biografický slovník osobností Trebišova a okresu, ľudové riekanky, príslovia a porekadlá na južnom Zemplíne.

Odborní zamestnanci múzea pripravili inštaláciu zbierkových predmetov na 6. ročníku TOUR 97 v Dome techniky Košice, kde malo dominantné miesto tokajské vinohradníctvo a vinárstvo.

Rozsahom a kvalitou predčila všetky oblasti muzeálnej práce expozičná a výstavná činnosť. V roku 1997 pripravili zamestnanci múzea 37 vlastných, prevzatých a zahraničných výstav. Z 13 zahraničných výstav bolo 7 dovezených zo zahraničia a 6 vyvezených.

Pozornosť zamestnancov múzea a koncentrovala na regionálne výročia, kultúrno-výchovnú a metodickú činnosť v regióne pôsobnosti múzea. V roku 1998 si verejnosť pripomenula 175. výročie narodenia grófa Gyulu Andrássyho a žiaci zo škôl okresu si v rámci olympiády dejepisu z pre 8. ročníky ZŠ vyskúšali svoje znalosti z regionálnych dejín. V múzeu sa uskutočnili: metodický deň učiteľov výtvarnej výchovy, ukážky zanikajúcich remesiel k Medzinárodnému dňu múzeí, aktivity v rámci Dňa Zeme, prijatie spisovateľov v rámci podujatia Túlavý autobus 1998 a iné kultúrne aktivity.

Múzeum sa vlastnými zbierkovými predmetmi zúčastnilo na prezentácii okresu na výstavách Slovakotour ?98 v Bratislave a TOUR ?98 v Košiciach.

Vedecko - výskumná činnosť bola koncentrovaná na výskum dejín Sečoviec v rokoch 1919 – 1997 do monografie o meste Sečovce, archeologický výskum nížinného vodného hradu Parič, ľudovú stravu na Zemplíne a mechanizačné prostriedky v zbierkovom fonde múzea. Predchádzajúce úlohy vedecko-výskumnej činnosti pritom zostali v platnosti.

Akvizičná činnosť v druhej polovici 80-tych rokov čiastočne zaostala za predchádzajúcim obdobím.

Napriek tomu, že múzeum nedostávalo príspevok na spoluprácu so zahraničím od MK SR, realizovalo s minimálnym finančným krytím projekty výstav s partnerskými inštitúciami v Poľsku, Maďarsku a na Ukrajine. Dobre sa rozvíjala spolupráca s Rakúskym veľvyslanectvom na Slovensku a Rakúskym kultúrnym centrom v Bratislave.

V druhom polroku 1998 sa hlavná pozornosť v odbornej činnosti zamestnancov múzea sústreďovala na výskumnú a publikačnú činnosť k 130. výročiu úmrtia Jána Erdélyiho z Veľkých Kapušian a 60. výročie Mníchova a viedenskej arbitráže. V obciach Kašov a Černochov bolo pripomenuté 700. výročie ich prvej písomnej zmienky. Vo vedeckom zborníku VM v Košiciach Historica Carpatica vyšla štúdia PhDr. Juraja Žadanského, CSc. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo v rámci sociálno-ekonomického vývoja Podkarpatskej Rusi.

Popri výskume dejín tokajského vinohradníctva a vinárstva sa pozornosť sústreďovala aj na dokumentáciu výrobcov tokajských vín a zhromažďovanie exponátov pre archív. K aktualizácii tokajského vinohradníctva značne prispelo otvorenie Tokajskej vínnej cesty v múzeu 24. júna 1999. Vytvorilo sa širšie zázemie pre prezentáciu histórie a súčasnosti Tokaja, vrátane možnosti degustácie tokajských vín.

Do múzea sa presťahoval v roku 1999 Klub filatelistov 54-28 v Trebišove. Podstatne sa zintenzívnila jeho činnosť, rozvinula spolupráca s Mestským filatelistickým klubom v Békešskej Čabe, kde bola otvorená výstava Slovensko vo filatelii 22. septembra 1999.

Výstavou Súčasné zakarpatské výtvarné umenie si zamestnanci múzea 29. októbra 1999 pripomenuli 15. výročie partnerskej spolupráce so zakarpatskou organizáciou Národného Zväzu umelcov Ukrajiny a Zakarpatským umeleckým múzeom J. Bokšaja v Užhorode.

Zintenzívnili sa kultúrno-spoločenské aktivity múzea a spolupráca so zahraničím, hlavne s Maďarskom, Ukrajinou, Poľskom a Rakúskom. Možno to dokumentovať 4 výstavami vyvezenými do zahraničia, 5 výstavami reprízovanými v kultúrnych inštitúciách na východnom Slovensku a ďalšími aktivitami.  Colný úrad v Čiernej nad Tisou odovzdal v roku 2000 do úschovy a neskôr do fondu múzea 17 ikon, 14 miniatúr olejomalieb, ktoré boli získané z ilegálneho vývozu do zahraničia.

Odborní zamestnanci múzea v spolupráci s konzervátormi pripravovali čiastočnú reinštaláciu niektorých expozícií a doplňovanie zbierkových predmetov, hlavne do expozícií: Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo, Poľnohospodárske stroje a mechanizmy, Tradičné remeslá Zemplína a iných.

Kto je Online

Práve tu je 3 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com