Vytlačiť

História múzea - Štyridsať muzeálnych rokov IV.

V roku 2001 dokumentačné oddelenie múzea spracovávalo zbierkový fond v programe AMIS. Uskutočňovalo sa alternatívne spracovanie zbierkového fondu, pričom najväčšie príspevky boli zaznamenané vo fonde filumenistiky.

V spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach a Krajským múzeom v Prešove sa v múzeu 17. mája 2001 uskutočnil seminár s medzinárodnou účasťou Východiská a perspektívy kultúrnej spolupráce v rámci Karpatského euroregiónu. Zo seminára bol vydaný zborník, ktorý hodnotil doterajšie vzťahy kultúrnych inštitúcií v rámci Karpatského euroregiónu a načrtol aj perspektívy vzájomnej spolupráce.

Z regionálnych výročí múzeum aktualizovalo odkaz 170. výročia Východoslovenského roľníckeho povstania /1831/ v rámci výstavnej kultúrno-výchovnej a publikačnej činnosti. Pozitívne bolo hodnotené aj 10. výročie spolupráce so Spoločenskými domami na ul. Békesi v Békešskej Čabe.

Po prvej konferencii o tokajskom vinohradníctve a vinárstve, ktorá sa uskutočnila v roku 1996 sa múzeum stalo spoluorganizátorom aj druhej konferencie, ktorá sa uskutočnila 25. októbra 2001. Spoluorganizátormi prvých dvoch konferencií boli Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ministerstvo pôdohospodárstva SR a výrobcovia tokajských vín na Slovensku. Od roku 2002 sa prestali uskutočňovať konferencie a na návrh SPU v Nitre došlo k realizácii odborných seminárov. V roku 2002 sa uskutočnil v Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom vo Viničkách III. odborný seminár o tokajskom  vinohradníctve a vinárstve a v roku 2003 sa 13. novembra uskutoční IV. odborný seminár s touto tematikou. Z prvej a druhej konferencie o tokajskom vinohradníctve a vinárstve vyšli samostatné zborníky, ktoré vydala v spolupráci s múzeom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Za publikáciu Tokajské víno a jeho tajomstvá bol PhDr. Jurajovi Žadanskému, CSc. a kolektívu spoluautorov udelený ministrom pôdohospodárstva Slovenskej republiky Zlatý kosák najúspešnejšej publikácie z rezortu poľnohospodárstva na Agrokomplexe v Nitre v roku 2002.

V roku 2002 odborní zamestnanci múzea začali organizovať projekty, ktoré podnietili zvyšovanie návštevnosti. Tak sa zrodil projekt Víno a kraslice k veľkonočným sviatkom a Tokajské víno a jeho tajomstvá v predvianočnom čase. Tieto projekty spolu s tokajskou vínnou cestou vytvárajú podmienky na zvyšovanie návštevnosti múzea v priebehu roka.

V roku 2002 – 2003 sa uskutočnila reinštalácia časti expozície Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo a na úseku dokumentácie bol zriadený archív súčasnej dokumentácie. V rámci posilňovania výchovy regionálnymi dejinami bolo verejnosti a mládeži v regióne pripomenutých 500 rokov kláštora pavlínov a archeologické výskumy na hrade Parič. Uskutočňovali sa aj slávnostné zhromaždenia občanov k výročiam obcí v rámci regiónu.

V prevádzke bolo všetkých osem stálych expozícii múzea, pričom stále výraznejšie boli prezentované aktivity v rámci tematických výstav, ktoré uvádzame v samostatnej časti zborníka. V rámci spolupráce so zahraničím bola výstavou Emanuelle Ventanniho z Umbertide /Taliansko/ urobený prvý pokus k rozšíreniu vzájomných kontaktov s talianskymi umelcami. Výstava bola reprízovaná v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, Mestskom kultúrnom stredisku v Bardejove a vo výstavných priestoroch UBS v Slovenskom rozhlase v Bratislave.

Stálym projektom v rámci národopisných výstavných aktivít múzea sú veľkonočné kraslice. V roku 2003 bol úspešne zavŕšený už 14. ročník súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc. Je to nesporne jedna z najúspešnejších výstavných aktivít múzea, zásluhou ktorej sa podarilo podstatne rozšíriť vymierajúcu tradíciu v zdobení veľkonočných kraslíc a dosiahnuť, že v súčasnosti je o túto aktivitu stále väčší záujem verejnosti i žiakov zo základných škôl v regióne.

Dokumentácia tokajského vinohradníctva a vinárstva v uplynulých rokoch vyvrcholila slávnostným otvorením Archívu tokajských vín 24. mája 2003 v suterénnych priestoroch kaštieľa pri expozícii Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo. Otvorením archívu, ktorý dokumentuje predchádzajúcich  i súčasných veľkovýrobcov tokajského vína na Slovensku sa zaplnila medzera, ktorá tu v tejto oblasti desaťročia existovala. Archív má aj významné miesto z hľadiska dokumentácie Tokajskej vinohradníckej oblasti a zápisu jej slovenskej časti do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Pri 40. výročí múzea sa zamýšľame aj nad jeho budúcnosťou. V štádiu rekonštrukcie je Hospodárska budova, ktorá by mala byť ukončená v roku 2005. Bude slúžiť ako výstavný i klubový priestor múzea.

Po úvodnej výstave ikon k 1140. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu pripravujeme koncepciu medzinárodného bienále ikonopisectva v Trebišove. Chceme pokračovať v tradícii odborných seminárov z tokajského vinohradníctva a vinárstva a aktualizovať už spracované dejiny našich miest a obcí o nové poznatky. Bude pokračovať aj národopisný výskum v regióne, archeologické výskumy a projekty, ktoré pomôžu zvýšiť návštevnosť a posilniť príjmovú časť rozpočtu.

Naďalej chceme posilňovať cezhraničnú spoluprácu s našimi partnermi prostredníctvom výmeny výstav a účasťou odborných zamestnancov múzea na seminároch či konferenciách.

Značne vzrástol zbierkový fond múzea, predovšetkým vďaka filumenistike a je predpoklad, že počet zbierkových predmetov sa bude naďalej výrazne zvyšovať. Nejde však len o kvantitu, ale aj o kvalitu fondu. Preto bude potrebné ďalej posilňovať stagnujúce fondy umenia, poľnohospodárstva, archeológie i národopisu. Všetko však závisí od možností nákupu zbierkových predmetov, na ktorý nie sú v rozpočte vyčlenené finančné zdroje.

Veľa práce čaká aj konzervátorov, pretože v objekte jazdiarne je veľa doteraz nevyčistených a nenakonzervovaných zbierkových predmetov, nadobudnutých v predchádzajúcich rokoch. Intenzívnejšie je nutné doplňovať fond muzeálnej knižnice, fotoarchívu, súčasnej dokumentácie a oživiť stagnujúce kronikárstvo v regióne. Sústavne je potrebné prehlbovať kultúrno-výchovnú činnosť v spolupráci so základnými a strednými školami a publikačnú činnosť v oblasti regionálnych dejín, osobností a dejín našich miest i obcí.

Čaká nás veľa práce. Za všetko, čo sme v minulosti vykonali, treba poďakovať všetkým zamestnancom i spolupracovníkom múzea. Kolektív zamestnancov  múzea je hrdý na svoje múzeum a s veľkým odhodlaním sa púšťa do realizácie nových úloh.

Vyjadrujeme našu vďaku a uznanie všetkým tým, ktorí v minulosti prispeli k výstavbe múzea, jeho expozičnej, výstavnej, akvizičnej, vedecko-výskumnej, publikačnej a kultúrno-spoločenskej činnosti.

Kto je Online

Práve tu je 5 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com