Vytlačiť

61. Hviezdoslavov Kubín 2015

Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Propozície
celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých – 61. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

 

A. Základné údaje

Subjekty súťaže:
Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých – 61. Hviezdoslavov Kubín je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých – 61. Hviezdoslavov Kubín je Národné osvetové centrum.

Realizátorom a organizačným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých – 61. Hviezdoslavov Kubín je Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Nižšie kolá súťaže organizujú regionálne osvetové a kultúrne strediská, okresné úrady, mestské a miestne kultúrne strediská, domy kultúry, centrá voľného času, školy a ostatné kultúrne a školské zariadenia, odbory a domy Matice slovenskej.

Spoluusporiadateľmi celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých – 61. Hviezdoslavov Kubín sú Oravské múzeum P. O. H., Oravské kultúrne stredisko, Oravská knižnica A. Habovštiaka a i. Spoluusporiadateľmi nižších kôl súťaže sú rôzne inštitúcie v oblasti kultúry, školstva a spoločenských i občianskych inštitúcií v danej oblasti.

Základná charakteristika
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých – 61. Hviezdoslavov Kubín je podujatie s jednoročnou periodicitou a výberom na Scénickú žatvu v Martine, na Medzinárodný festival poézie vo Valašskom Meziříčí, Podebradské dni poézie (ČR) a iné umelecké, kultúrne a súťažné podujatia.

Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti žiakov, študentov a občanov; jednotlivcov a kolektívov. Napomáha rozvíjať ich záujmy a nadanie v oblasti prednesu a rôznych interpretačných foriem literatúry.
Súťaže sa môže zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes a neprofesionálne kolektívy, ktoré inscenujú literárne texty.

Poslanie súťaže a prehliadky
Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Recitátori a kolektívy svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty a zoznamujú s nimi verejnosť. Jednotlivé stupne prehliadky prehlbujú poznanie literatúry a textu, tvorivosť, kultivujú jazyk, reč, rytmus, spoločenské vystupovanie, pestujú vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote.

Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času, vytvára podmienky pre úspešnú prezentáciu týchto aktivít v školách a na kultúrnych podujatiach.

Súťaž umožňuje kultúrnym pracovníkom využívať poznatky zo súťaže na skvalitnenie kultúrneho života v regiónoch, a pedagógom na skvalitnenie a spestrenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže, predovšetkým v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, a umenie a kultúra. Tvorivé procesy tejto súťažnej aktivity významne ovplyvňujú procesy čítania s porozumením. Súťaž výrazne aktivizuje a vytvára priestor na prezentáciu výsledkov tvorby základných a stredných škôl, a tiež základných umeleckých škôl.
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých – 61. Hviezdoslavov Kubín vytvorí priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu pre všetkých záujemcov o túto činnosť prostredníctvom súťažných aj nesúťažných prehliadok, hodnotení a hodnotiacich diskusií, tvorivých seminárov, dielní a iných foriem vzdelávacích a sprievodných podujatí.

Kolá a termíny súťaže
1) školské kolá sa uskutočnia do 25. 1. 2015
2) obvodné kolá sa uskutočnia do 20. 2. 2015
3) okresné kolá sa uskutočnia do 31. 3. 2015
4) regionálne kolá sa uskutočnia do 20. 4. 2015
2) krajské kolá sa uskutočnia do 10. 5. 2015
3) celoštátna súťaž a prehliadka sa uskutočnia v dňoch 18. – 21. 6. 2015 v Dolnom Kubíne.

Základné súťažné podmienky
1. Súťaž sa koná v prednese pôvodnej a svetovej literatúry v slovenskom jazyku.
2. Podmienkou účasti jednotlivcov i kolektívov je odovzdanie elektronicky (resp. ručne) vyplnenej prihlášky a elektronické spracovanie súťažného textu prednesu s uvedením autora a prekladateľa, alebo scenára inscenácie s uvedením autorov a prekladateľov textov i zostavovateľa scenára organizátorom súťaže.
3. Súťaž sa koná pre jednotlivcov v piatich vekových kategóriách a pre kolektívy v dvoch vekových kategóriách.

a) súťaž jednotlivcov
– umelecký prednes detí
I. kategória – deti 1. – 3. ročníka základných škôl (ZŠ),
II. kategória – deti 4. – 6. ročníka ZŠ a prímy – 1. ročníka osemročných gymnázií,
III. kategória – deti 7. – 9. ročníka ZŠ a sekundy, tercie, kvarty – 2. – 4. ročníka osemročných gymnázií;
– umelecký prednes mládeže
IV. kategória – mládež stredných škôl, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola);
– umelecký prednes dospelých
V. kategória – vysokoškolská mládež bez ohľadu na vek a občania od 20 rokov (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola).
Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne v prednese poézie a osobitne v prednese prózy.

b) súťaž kolektívov
I. kategória – detských recitačných kolektívov a divadiel poézie – s priemerným vekom účinkujúcich členov súboru do 15 rokov,
II. kategória – divadiel poézie a recitačných kolektívov – s priemerným vekom účinkujúcich členov súboru nad 15 rokov.
4. Časový limit
pre I. a II. kategóriu
– umelecký prednes poézie maximálne 5 minút,
– umelecký prednes prózy maximálne 6 minút,

pre III. kategóriu
– umelecký prednes poézie maximálne 6 minút,
– umelecký prednes prózy maximálne 8 minút,

pre IV. – V. kategóriu
– umelecký prednes poézie 8 minút,
– umelecký prednes prózy 10 minút.
V prípade prekročenia limitu má porota právo recitátora zastaviť v prednese a nehodnotiť.
5. Recitátor je povinný prednášať text naspamäť.
6. Ďalšie podmienky súťaže spresňuje Organizačný poriadok 61. Hviezdoslavovho Kubína.

Práva a povinnosti súťažiacich
1. Súťažiaci (súbor, sólista) sú povinní:
a) akceptovať pravidlá a podmienky súťaže,
b) rešpektovať pokyny organizátora súťaže,
c) prechádzať všetkými stupňami súťaže s tým istým programovým výstupom, ktorý uvedú v základnom kole súťaže.
2. Súťažiaci (súbor, sólista) majú právo:
a) na dodržanie vopred stanovených podmienok súťaže,
b) žiadať potvrdenie o účasti v súťaži, prípadne o umiestnení v súťaži,
c) vyjadriť sa v dialógu s odbornou porotou k súťažnému výstupu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže
1. Bezpečnosť a ochranu zdravia vo všeobecnosti zabezpečuje organizátor súťaže.
2. Deti do 15 rokov sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby (rodiča, pedagóga alebo inej dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich problémy organizačného či sociálneho charakteru.
3. Mládež vo veku 16 – 18 rokov má právo prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby.
Súťažný repertoár
Súťaž sa koná v slovenskom jazyku v prednese a javiskovej interpretácii pôvodnej a svetovej umeleckej literatúry, ktorá nie je tematicky určená, ani obmedzená.
Zo súťaže môže byť vylúčená braková, dobrodružná a detektívna, odborná literatúra.

Kritériá hodnotenia
sú súčasťou Organizačného poriadku 61. Hviezdoslavovho Kubína

B. Priebeh súťaže

Štruktúra súťaže
Vzhľadom na záujem veľkého počtu jednotlivcov o prednes je súťaž viacvrstevnato štruktúrovaná.
Súťažné výkony bude hodnotiť odborná porota, ktorá na ich základe uskutoční výber do kola vyššieho stupňa. Z každej úrovne môže za každú kategóriu postúpiť do vyššej úrovne jeden súťažný výkon. Vo výnimočných prípadoch si porota vyhradzuje právo postup neudeliť. Usporiadateľ môže, na základe odporúčania príslušných odborných a výberových porôt, pozvať na krajskú alebo celoštátnu súťaž aj ďalších ocenených z obvodných, regionálnych, resp. krajských kôl. Tento návrh však musí byť akceptovaný usporiadateľom kola vyššej úrovne.

 

TERMÍNY

1/ Základné a školské kolá sa uskutočnia do 10. marca 2015

  • organizujú školy, prípadne miestne a mestské kultúrne zariadenia.

2/ Obvodové kolá organizuje:  

  • Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove 
  • Príslušná základná škola
  • Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci

I. II. a III. kategória obvodové kolá:

  • 13. marca 2015 o 09.00 hod. - ZŠ Obchodná Sečovce (obvod Sečovce)
  • 18. marca 2015 o 09.00 hod. - Galéria Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove (ZŠ Trebišova)
  • 20. marca 2015 o 09.00 hod. - ZŠ s MŠ Kuzmice (obvod N. Žipov)
  • 26. marca 2015 o 09.00 hod. - Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci

IV. kategória a súťaž kolektívov:
Súťaž recitátorov IV. a V. kategórie a recitačných kolektívov sa začína na okresnom kole súťaže, na základe záväznej prihlášky.
Školy majú právo na základe rozhodnutia a návrhu odbornej poroty svojej školy určiť  víťaza súťaže, ktorý postupuje automaticky na okresné kolo.

Prihlášky zasielajte spolu s textom recitátora najneskôr do 1. apríla 2015 na adresu:
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, SNP 1049/76, 075 01 Trebišov
e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

V prípade nedodržania termínu, recitátor nebude zaradený do okresnej súťaže.

3/ Okresné kolo organizuje: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
16. apríla 2015 o 10.00 hod. (I. – IV. kategória)
Centrum voľného času v Trebišove

Prihlášky víťazov obvodových kôl je potrebné zaslať spolu s textom recitátora
do 1. apríla 2014 na adresu:
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, SNP 1049/76, 075 01 Trebišov
e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

4/ Krajskú súťažnú prehliadku „Metamorfózy slova“
Organizuje: Zemplínske osvetové stredisko Michalovce 4.-6. mája 2015

5/ Celoštátnu súťažnú prehliadku „61. Hviezdoslavov Kubín 2015“
Organizuje: Národné osvetové centrum Bratislava a Mestské kultúrne stredisko
v Dolnom Kubíne 18. – 21. 6. 2015

 

Kontakt pre Trebišov:

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov
Ľubica Tkáčová
Tel: 672 5620
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Prílohy na stiahnutie:

Kto je Online

Práve tu je 6 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com